Activiteitenoverzicht

Algemene Ledenvergadering AV Texel

Datum 23 apr 2019
Tijdstip 20:00 - 22:30 uur
We willen alle leden van AV Texel uitnodigen voor de ledenvergadering van 2019 over het boekjaar 2018 en om kennis te maken met nieuwe bestuursleden. We stellen de inbreng van leden altijd zeer op prijs.


Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering AV Texel
Dinsdag 23 april 2019, Clubgebouw, Sportpark Den Burg-Zuid,

aanvang 20.00 uur

Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststelling presentielijst
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring notulen van vorige vergadering (zie Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018)
 5. Jaarverslag bestuur (zie Jaarverslag bestuur van AV Texel over het jaar 2018).
 6. Verslagen commissies (zie Verslagen van de commissies AV Texel over het jaar 2018)
  Halve marathon De Waal, De Zestig van Texel commissie,Texeltrail, Loop en wedstrijdcommissie, Baanwedstrijdencommissie, Jaarverslag redactie , Onderhoudscommissie, Kantinecommissie, Gastgebruik Baan, Jeugdcommissie en Trainerscommissie

  PAUZE
   
 7. Verslag penningmeester
  a. Financieel verslag 2018
  b. Begroting 2020
 8. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Decharge verlenen voor het beleid van het bestuur over afgelopen jaar(financieel en bestuur)

 1. Vaststelling contributie 2020

10. Benoeming bestuursleden.

Vacant: vacature algemeen bestuurslid en secretaris
Volgens schema aftredend: Coen Schoonheden en vacature, per 01.04.2020 Peter Bancken en Judith van Bleijswijk. Per 01.04.2021: Martin Baptist en Loek Mensinga, (tijdelijk waarnemend secretaris).Tussentijdse opvolging Rob Rook.
Conform de statuten een vast schema en waarbij door tussentijdse wijzigingen de plaats wordt ingenomen van degenen die wordt opgevolgd. De functies binnen het bestuur worden onderling door de bestuursleden verdeeld.
Kandidaten voor bovengenoemde functies kunnen zich tot 16-04-2019 schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Leden kunnen tevens tijdens de algemene vergadering bestuursleden kandidaat stellen gesteund door tenminste 3 leden.

11. Benoeming commissieleden.
Kandidaten voor de diverse commissies kunnen zich tot 16-04-2019 schriftelijk aanmelden bij het bestuur. In verschillende commissies zijn vacatures.

12. Rondvraag en sluiting 


Accommodatie AV Texel
Haffelderweg 48
1791 AS Den Burg Texel
Terug naar boven